کارگاه‌های آموزشی مهر

 . انجمن پیشگیری سرطان نسترن در مهر ماه دو دوره کارگاه‌ آموزشی سبک زندگی سالم با موضوعات غربالگری و پیشگیری سرطان پستان و مسائل زناشویی و جنسی در برگزار می‌کند.