اصول پایه سرطان شناسی

نام کتاب: اصول پایه سرطان شناسی
چاپ: پنجم
سال انتشار: 2013
نام انتشارات: مک گرو هیل
تعداد صفحه: 588
لینک دانلود

پیش گفتار

از زمان انتشار ویرایش چهارم کتاب علوم پایه سرطان شناسی، دانش ما در رابطه با پایه مولکولی سرطان که در نتیجه پیشرفت های سریع تکنیک های قوی، برای مطالعه ژنوم و اپی ژنوم بوده است و همچنین پیشرفت موازی که در تکنیک ها در جهت مطالعه سطوح بیان ژن و پروتیئن ها صورت گرفته، بسیار چشمگیر بوده است. همزمان با درک مسیرهای مولکولی سرطان و همچنین تغییرات هتروژنیتی این مسیرها در سرطانهای فردی، عناصر مولکولی هدفمند جدید نیز با موفقیتهای متفاوت جهت درمان سرطان به صورت انتخابی، مورد آزمایش قرار گرفته است. پنجمین ویرایش کتاب علوم پایه سرطان شناسی در بین مطالعات قبلی که زمینه مهم بیولوژی سرطان را به وجود آورده است، پیشرفتهای زیادی کرده است. بسیاری از بخش ها نویسندگان جدیدی دارند که همه آنها به صورت گسترده با دانش خودشان بازنویسی و ویرایش شده است.

ادامه مطلب

مدارا با سرطان

نام کتاب : مدارا با سرطان
راهنمای درمانهای مکمل و جایگزین در درمان سرطان
تالیف: دکتر ابوالفضل اقوامی
سال انتشار: 1390
انتشارات: مرندیز

ادامه مطلب