سپاس از شما همراه گرامی

سپاس از دل هايي كه هميشه در كنار ما هستند
به لبهايي كه جز به كلام مثبت ، حرفي با ما نداره
عزيزاني از جنس محبت كه وجودشون ميشه خير و بركت
كساني كه انگار هميشه پهنه سايشون دنياي خوبي ها رو در بر گرفته
ما قدر دان الطاف شما هستيم
دست محبتتان هميشه گرم باد