دپارتمان آموزش

واحد آموزش انجمن پیشگیری سرطان نسترن

 

همانگونه که مستحضرید بیماری سرطان یکی از مشکلات مهم نظام سلامت بوده و نیازمند افزایش سوادسلامتی و اصلاح شیوه زندگی و خودمراقبتی توسط آحاد مردم می¬باشد.

لذا هدف واحد آموزش و فرهنگ سازی، آموزش، ارتقا سطح سواد سلامت جامعه و بهبود سبک زندگی مردم در جهت پیشگیری از سرطان می باشد. در این راستا مدرسه سلامت (پیشگیری از سرطان)  با دو ماموریت ذیل طراحی شد:

1.  کمک به تحقق یک نظام هدفمند آموزشی-کاربردی در زمینه پیشگیری از سرطان

2.  حرکت در جهت ساخت فرهنگ پیشگیری از سرطان و اصلاح سبک زندگی

 

لذا این واحد به منظور افزایش آگاهی مردم رویکردهای ذیل را در مسیر 5 ساله خود قرار داده است:

رویکرد های انتقال آگاهی:

1-  عوامل موثر در پیشگیری از سرطان را بدانند

2-  مسیرهای غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان را بشناسند

3-  اطلاعات کافی در زمینه سبک زندگی سالم داشته باشند

رویکردهای انتقال باور:

1-  باور اینکه سرطان قابل پیشگیری است

2-  بسیاری از سرطان ها روش های تشخیص زدهنگام و غربالگری دارند

3-  سبک زندگی سالم نشاط آور است.

رویکردهای انتقال مهارت:

1-  انجام خودآزمایی برای سرطان های دارای خودآزمایی

2-  قادر به شناسایی نشانه های اولیه سرطان باشند

3-  قادر به انتخاب بهترین روش غربالگری و تشخیص  زودهنگام سرطان باشند.

4-  بتوانند پرونده پیشگیری از سرطان الکترونیک تشکیل دهند و قادر به پیگیری آن باشند.

رویکردهای شناسایی منابع:

1-  شناسایی تمامی مکان های غربالگری و تشخیص زودهنگام

2-  تهیه کتابچه ترسیم نقشه راهها برای رسیدن به این مکان ها

3-  برگه های تخفیف دار یا رایگان غربالگری

4-  شناسایی مکان های ورزشی، تفریحی و عرضه کننده محصولات سالم

رویکردهای تقویت کننده:

1-  حمایت اجتماعی از افراد و گروه هایی که میخواهند به روش سالم زندگی کنند.

2-  پاداش به کارمندان و کارکنانی که به طور منظم غربالگری انجام میدهند.

3-  حمایت از دانش آموزانی که سفیر پیشگیری از سرطان میباشند.