فصلنامه پیام نسترن

فصلنامه پیام نسترن :

نشریه فارسی زبان پیام نسترن، حاوی مطالب آموزشی و فرهنگی می باشد که برای آگاهی عموم مردم با مقوله سرطان و پیشگیری از سرطان تهیه شده و اولین شماره آن به چاپ رسیده است.