مجلات عمومی

نام مجله:

 ویژه نامه current cancer research in Iran
Journal of cellular immunotherapy 
(دو شماره)
ISSN: 2352-1775 
کشور: چین 
شهر : شانگهای

  توضيحات

  ژورنال ايمني درماني سلولي، در تمام زمينه هاي ايمني درماني شامل ايمنولوژي سلولي، ايمني درماني غير سلولي (آنتي باديهاي مونوکونال)، ژن درماني، ايمنولوژي کلنيکي، هماتولوژي، انکولوژي، روماتولوژي و بيولوژي مولکولي با تاکيد بر ايمني درماني سلولي اقدام به چاپ انواع مقاله full – length article ، review article، short communication، و editorial کرده است. هدف اين مجله فراهم آوردن کاملترين و مطمئن ترين منبع اطلاعاتي در مورد پيشرفت هاي کنوني در اين رشته مي باشد.

   

  تاکيد اين مجله بر روي چاپ سريع مقالات با کيفيت و فراهم آوردن قابليت هاي دسترسي رايگان در سراسر دنياست. مطالعه اين ژورنال براي دانشمندان و پژوهشگران که مي خواهند با آخرين پيشرفت هاي انجام شده در اين زمينه همگام باشند ضروري است.

  زمينه هاي تحقيقاتي

  1.      Allergy

  2.      Autoimmunity

  3.      Biotechnology

  4.      Clinical Laboratory Immunology

  5.      Gene Therapy

  6.      HIV

  7.      Immunodermatology

  8.      Immunohematology

  9.      Immunologic deficiency states and their reconstitution

  10.  Immunologic surveillance and tumor immunity

  11.  Immunomodulation

  12.  Immunotherapy

  13.  Lymphokines and cytokines

  14.  Primary Immunodeficincy

  15.  Rheumatology

  16.  Thymus and lymphocyte immunobiology

  17.  Transplantation immunology

  18.  Tumor immunity

  19.  Vaccines

  جهت اطلاعات بيشتر به سايت sciencedirect مراجعه شود.