دپارتمان آموزش

واحد آموزش انجمن پیشگیری سرطان نسترن

همانگونه که مستحضرید بیماری سرطان یکی از مشکلات مهم نظام سلامت بوده و نیازمند افزایش سوادسلامتی و اصلاح شیوه زندگی و خودمراقبتی توسط آحاد مردم می¬باشد.

لذا هدف واحد آموزش و فرهنگ سازی، آموزش، ارتقا سطح سواد سلامت جامعه و بهبود سبک زندگی مردم در جهت پیشگیری از سرطان می باشد. در این راستا مدرسه سلامت (پیشگیری از سرطان) با دو ماموریت ذیل طراحی شد:

  1. کمک به تحقق یک نظام هدفمند آموزشی-کاربردی در زمینه پیشگیری از سرطان
  2. حرکت در جهت ساخت فرهنگ پیشگیری از سرطان و اصلاح سبک زندگی

لذا این واحد به منظور افزایش آگاهی مردم رویکردهای ذیل را در مسیر 5 ساله خود قرار داده است:

رویکرد های انتقال آگاهی:

1- عوامل موثر در پیشگیری از سرطان را بدانند

2- مسیرهای غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان را بشناسند

3- اطلاعات کافی در زمینه سبک زندگی سالم داشته باشند

رویکردهای انتقال باور:

1- باور اینکه سرطان قابل پیشگیری است

2- بسیاری از سرطان ها روش های تشخیص زدهنگام و غربالگری دارند

3- سبک زندگی سالم نشاط آور است.

رویکردهای انتقال مهارت:

1- انجام خودآزمایی برای سرطان های دارای خودآزمایی

2- قادر به شناسایی نشانه های اولیه سرطان باشند

3- قادر به انتخاب بهترین روش غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان باشند.

4- بتوانند پرونده پیشگیری از سرطان الکترونیک تشکیل دهند و قادر به پیگیری آن باشند.

رویکردهای شناسایی منابع:

1- شناسایی تمامی مکان های غربالگری و تشخیص زودهنگام

2- تهیه کتابچه ترسیم نقشه راهها برای رسیدن به این مکان ها

3- برگه های تخفیف دار یا رایگان غربالگری

4- شناسایی مکان های ورزشی، تفریحی و عرضه کننده محصولات سالم

رویکردهای تقویت کننده:

1- حمایت اجتماعی از افراد و گروه هایی که میخواهند به روش سالم زندگی کنند.

2- پاداش به کارمندان و کارکنانی که به طور منظم غربالگری انجام میدهند.

3- حمایت از دانش آموزانی که سفیر پیشگیری از سرطان میباشند